Uslovi i pravila

Korišćenjem sadržaja ovih internet sadržaja posetilac i korisnik stranica prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja, te prihvata koristiti sadržaj ovih internet sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Firme Crne Gore portal se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti koja može na bilo koji način nastati iz korišćenja ovih internet sadržaja ili je na bilo kakav način vezana na korišćenje ovih internet sadržaja, te se isto tako odriče bilo koje odgovornosti za bilo koje radnje posetilaca i korisnika, bilo upotrebom ili zloupotrebom sadržaja, i za bilo koju štetu koja može nastati samom korisniku ili trećoj osobi.

Firme Crne Gore portal nema nadzor nad ispravnošću, tačnošću kao i ažurnošću podataka i datoteka koji su objavljeni na ovim stranicama, te se time odriče svake odgovornosti na ispravnost, tačnost i potpunost podataka i datoteka koji su kreirani od strane trećih osoba.

Svaka fizička ili pravna osoba u bilo kojem trenutku može zatražiti izmenu, dopunu i ispravku sopstvenih podataka, te isto tako zatražiti trajno uklanjanje pojedinih ili svih sopstvenih podataka sa ovog portala.

Izmena, dopuna ili ispravak podataka se ne naplaćuje. Prikazivanje podataka na ovom portalu je potpuno besplatno bez ikakve naplate.

Ovaj portal se obavezuje da će korektno i pravovremeno pregledati i uvažiti sve valjane zahteve i ispravke korisnika u što je moguće kraćem roku, najčešće u roku od 7 dana ili ne znatno dužim od navedenog roka.

Firme Crne gore portal zadržava pravo izmena sadržaja internetskih stranica, te zadržava pravo da u bilo kojem trenutku skloni bilo koje podatke sa ovih stranice bez obaveze informisanja treće osobe, te time ne preuzima nikakvu odgovornost niti je odgovoran za bilo kakve moguće posledice nastale iz ovakvih promena ili uklanjanja podataka i datoteka.